ارزش های ما

ارزش های ما

اخلاق

مهمترین ارزش حاکم بر فرهنگ سازمانی موسسه راهبرد اخلاق است. نیت خیر و صداقت٬ سرلوحه تمام اصول اخلاقی است که که ما به آن پایبندیم. احترام و ادب فارغ از تعلقات اجتماعی٬ مذهبی و قومی٬ امانتداری و رازداری٬ صبوری و گشاده رویی و صمیمیت در تعامل با همه مخاطبین جزء لاینفک چارچوب اخلاقی موسسه راهبرد میباشد.

تعهد

مسئولیت پذیری در گفتار و عمل جزو ارزشهای نهادینه شده در فرهنگ موسسه راهبرد است. نظم و انضباط در فعالیتها و همچنین تقویت روحیه کار تیمی و تعمال سازنده بین همه زیرمجموعه ها و مخاطبین موسسه از جمله ارکان اخلاقی موسسه میباشد.

یادگیری

موسسه راهبرد٬ سازمانی یادگیرنده است و همواره پذیرای انتقادات و نظرات میباشد. رویکرد ذاتی ما در انتقال دانش و تجربیات مان٬ رویکردی سخاوتمندانه و اخلاق مدار بوده و خواهد بود.